1.Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht of er mondeling of schriftelijk een contract is gesloten. De huurder treedt namens alle passagiers op. Als de huurder een bedrijf, groep of organisatie is, moet een individu als verantwoordelijke persoon worden genoemd. De huurder is verantwoordelijk voor alle handelingen en beslissingen van passagiers aan boord, inclusief eventuele extra kosten, ongeacht of ze met de groep reizen. Het bedrijf kan alleen instructies van de huurder accepteren. Als de huurder niet meereist, moet een vertegenwoordiger worden gekozen en dient het bedrijf voorafgaand aan de huur op de hoogte worden gesteld.

2. Offertes
Offertes worden verstrekt op basis van informatie die door de huurder is verstrekt. De route die wordt gevolgd, is ter beoordeling van het bedrijf, tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd door de huurder, in welk geval dit duidelijk op de bevestiging zal worden vermeld.

3. Bevestiging
Normaal gesproken vormt de schriftelijke bevestiging door het bedrijf de enige basis voor de acceptatie van een huurovereenkomst of latere wijzigingen.

4. Betaling
De betaling moet volledig worden voldaan vóór aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen door het bedrijf of als er al een kredietfaciliteit bestaat.

5. Annulering door de huurder
Indien de huurder de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de vervoerder in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de huurder, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de vervoerder verschuldigd:
a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-;
b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs;
d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs;
e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

In geval van omstandigheden buiten de controle van het bedrijf, zoals burgerlijke onrust, stakingen, politie-controles, terroristische aanslagen, enz. (inclusief ongunstige weers- en wegomstandigheden), of in geval van acties van de huurder waarbij overeengekomen voorwaarden eenzijdig worden gewijzigd, kan het bedrijf, door al het betaalde geld terug te geven en zonder verdere aansprakelijkheid, de overeenkomst annuleren.

7. Gebruik van onze bussen
De huurder mag niet ervan uitgaan dat het voertuig tussen de heen- en terugreis wordt gebruikt, noch dat het op de bestemming blijft voor gebruik door de huurder, tenzij dit vooraf met het bedrijf is overeengekomen.

8. Route- en tijdwijzigingen
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor extra kilometers of tijd dan overeengekomen. Het voertuig vertrekt op tijden die met de huurder zijn overeengekomen, en het is de verantwoordelijkheid van de huurder om op die tijden alle passagiers te controleren. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die passagiers lijden als ze de instructies van de huurder niet opvolgen.

9. Werktijden van de Chauffeur
De werktijden van de chauffeur worden gereguleerd door de Rij- en Rusttijdenwet. Noch de huurder, noch de passagiers mogen de reis vertragen of onderbreken op een manier die de chauffeur in strijd met de voorschriften brengt. Als er een overtreding plaatsvindt, is de huurder verantwoordelijk voor de extra kosten.

10. Zitcapaciteit
In de bevestiging wordt de wettelijke zitcapaciteit gespecificeerd. De huurder mag het deze capaciteit niet overschrijden zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

11. Dieren
Er mogen geen dieren (behalve geleidehonden die vooraf aan het bedrijf zijn gemeld) op een voertuig worden vervoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

12. Geleverd voertuig
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een groter voertuig te leveren dan gespecificeerd, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om dit niet te doen. In dergelijke gevallen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ander voertuig (inclusief voertuigen van andere exploitanten) of aanvullende faciliteiten te vervangen voor het geheel of een deel van de huur, mits de vervangingen gelijkwaardig zijn.

13. Faciliteiten
Bij het boeken zal het bedrijf overeenkomen en specificeren welke faciliteiten aan boord van het gehuurde voertuig zijn. Hoewel het bedrijf zal proberen ervoor te zorgen dat alle faciliteiten op elk voertuig operationeel zijn, wordt er geen restitutie gegeven als er een storing optreedt bij een van de faciliteiten, zoals een koelkast, dvd-speler, PA-systeem, toilet en koffiezetapparaat.

14. Omgang met voertuig – borg
In voorkomende gevallen kan de verhuurder vragen om een borg. Dit om de staat van het verhuurde voertuig te bewaken. Indien het voertuig na verhuur in originele staat wordt geretourneerd zal de borg door onze administratie worden teruggestort.

15. Vertragingen en Pech
Het bedrijf geeft te goeder trouw advies over de reistijd. Door pech, verkeersopstoppingen of andere gebeurtenissen buiten de redelijke controle van het bedrijf kan de reis langer duren dan verwacht, en in dergelijke omstandigheden is het bedrijf niet aansprakelijk voor verlies of ongemak voor de huurder.

16. Bemiddelingsregelingen
Wanneer het bedrijf voertuigen inhuurt of andere aanvullende diensten regelt, zijn de voorwaarden opgelegd door de desbetreffende leveranciers via het bedrijf bindend voor de huurder, alsof ze rechtstreeks gecontracteerde diensten waren.

17. Regelingen volgens de wet op de pakketreizen
Als de huurder naast het vervoer andere elementen van een pakket regelt, kan de huurder worden aangemerkt als organisator of verkoper voor de toepassing van de Wet op de Pakketreizen en kan verplicht zijn zich aan de bepalingen van de wet te houden.

18. Eigendommen van passagiers
Voertuigen zijn onderhevig aan beperkingen met betrekking tot het vervoeren van bagage om veiligheidsredenen. De huurder accepteert dat de chauffeur de enige beoordelaar is van de mate waarin passagierseigendommen worden vervoerd. Grote items kunnen mogelijk niet worden vervoerd, en de huurder moet het bedrijf van tevoren op de hoogte stellen van eventuele vereisten. Het bedrijf aanvaardt persoonlijke eigendommen van de huurder en hun passagiers op voorwaarde dat alle redelijke maatregelen worden genomen om verlies of schade te voorkomen. De huurder moet het bedrijf of de chauffeur op de hoogte stellen als items van uitzonderlijke waarde worden vervoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het risico van verlies te minimaliseren wanneer eigendommen onbeheerd worden achtergelaten.

19. Gedrag van passagiers
De chauffeur is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van het voertuig en kan daarom elke passagier uit het voertuig verwijderen wiens gedrag de veiligheid bedreigt. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade die passagiers gedurende de huurperiode aan het voertuig veroorzaken. Als de huur betrekking heeft op een sportevenement, moet de huurder op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten met betrekking tot alcohol en de toegangsvoorwaarden voor het evenement. Het bedrijf kan op verzoek details verstrekken over beperkingen.

20. Klachten – klantenservice
In geval van een klacht moet de huurder op het moment dat de klacht ontstaat een oplossing zoeken bij de chauffeur. Als ter plaatse geen oplossing kan worden geboden, moeten klachten schriftelijk worden ingediend bij SLB/Maaskant Bushuur – Het Wargaren 5 – 5397 GN Lith – bus@maaskant.com binnen 14 dagen na de reisdatum.

21. Mededelingen – Borden
Geen enkele sticker, poster of mededeling mag in of op een voertuig worden aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.

22. Drank aan Boord
Met uitzondering van voertuigen die daar specifiek voor zijn uitgerust, mag er geen voedsel (behalve snoep) en drank (inclusief alcoholische dranken) in het voertuig worden geconsumeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

23. Restituties
In het geval dat het bedrijf de geboekte dienst niet kan leveren, zal elke restitutie beperkt zijn tot het betaalde bedrag voor de huur van de touringcar.

24. Privacy
Nadat u een boeking heeft bevestigd bij Maaskant Bushuur – SLB en een klant van ons bent geworden, zijn we een zakelijke overeenkomst aangegaan die ons toestaat uw persoonlijke gegevens te verwerken gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna. We delen uw gegevens niet met derden en slaan alleen relevante persoonlijke gegevens op, waaronder namen, e-mailadressen en telefoonnummers. We gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen met betrekking tot uw boekingen voor busverhuur bij ons en kunnen u na uw boekingen af en toe benaderen voor feedback of om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen of campagnes die voor u interessant kunnen zijn. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde locatie in Veldhoven, Nederland, gedurende 3 jaar. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor collega’s van SLB bv- Maaskant Bushuur die werkzaam zijn in hoger management, operaties en reserveringen. Ons uitbestede IT-ondersteuningsteam heeft af en toe toegang tot uw gegevens, maar alleen onder toezicht voor het oplossen van problemen en het maken van back-ups van gegevens, en ze zijn niet gemachtigd om uw gegevens te gebruiken. U kunt op elk moment na uw boeking contact met ons opnemen als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen of u van onze mailinglijst halen. Neem ook direct contact met ons op als u reden heeft om te vermoeden dat er sprake is van een inbreuk op uw persoonsgegevens.

25. Juridisch
Op alle overeenkomsten tussen SLB bv/Maaskant Bushuur is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in ‘s-Hertogenbosch (Nederland).